Mục tiêu      Kiến thức HS biết quy luật sắp xếp các electron trong vỏ nguyên tử của các nguyên tố hóa học; Đặc điểm và vai trò của các electron lớp ngoài cùng trong việc xác định tính kim loại, phi kim của nguyên tố.      Kĩ năng Viết cấu hình electron […]


Mục tiêu      Kiến thức Biết được: Các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định tạo nên vỏ nguyên tử; Trong nguyên tử, các electron có mức năng lượng gần bằng nhau được xếp vào một lớp (K, L, M, N….) Một lớp […]


Mục tiêu      Kiến thức Hiểu được: Nguyên tố hóa học bao gồm những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân. Số hiệu nguyên tử Z bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron có trong nguyên tử. Kí hiệu nguyên tử : X là kí […]