Mục tiêu Kiến thức Biểu diễn được phương trình của dao động điều hòa bằng một vectơ quay; Vận dụng được phương pháp giản đồ Fre-nen để tìm phương trình của dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Kĩ năng Rèn luyện kĩ năng vận dụng phương […]


Mục tiêu Kiến thức Nêu được những đặc điểm của dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức, sự cộng hưởng; Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra ,ví dụ về tầm quan trọng của cộng hưởng; Giải thích nguyên nhân của dao động tắt dần. Kỹ […]
Mục tiêu Kiến thức Học sinh cần nêu được: Định nghĩa của dao động điều hòa. Khái niệm về li độ, biên độ, pha và pha ban đầu của dao động Viết được: Phương trình của dao động điều hòa và giải thích ý nghĩa các đại lượng trong biểu thức. Kĩ năng Vẽ được […]