Mục tiêu Kiến thức Nêu được những đặc điểm của dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức, sự cộng hưởng; Nêu được điều kiện để hiện tượng cộng hưởng xảy ra ,ví dụ về tầm quan trọng của cộng hưởng; Giải thích nguyên nhân của dao động tắt dần. Kỹ […]


Mục tiêu      Kiến thức Nêu được cấu tạo của con lắc đơn, điều kiện để con lắc đơn dao động điều hòa. Viết được công thức tính chu kì dao động của con lắc đơn, công thức tính thế năng, cơ năng của con lắc đơn Xác định được lực kéo về tác […]


Mục tiêu      Kiến thức Hiểu được cấu tạo của con lắc lò xo; Giải thích được tại sao dao động của con lắc lò xo  khi bỏ qua ma sát là dao động điều hòa; Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hòa của con lắc lò […]


Mục tiêu Kiến thức Học sinh cần nêu được: Định nghĩa của dao động điều hòa. Khái niệm về li độ, biên độ, pha và pha ban đầu của dao động Viết được: Phương trình của dao động điều hòa và giải thích ý nghĩa các đại lượng trong biểu thức. Kĩ năng Vẽ được […]


Mục tiêu      Kiến thức Nắm được định nghĩa hình thang, hình thang vuông, các yếu tố của hình thang.      Kỹ năng Biết cách chứng minh một tứ giác là hình thang, hình thang vuông. Biết vẽ hình thang, hình thang vuông. Biết tính số đo các góc của hình thang, hình […]


Mục tiêu Nắm được các định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, tổng các góc của tứ giác lồi; Biết vẽ, biết gọi tên các yếu tố, biết tính số đo các góc của một tức giác lồi; Biết vận dụng các kiến thức trong bài vào các tình huống thực tiễn đơn giản. Chú […]