Mục tiêu Qua bài, học sinh cần nắm được:      Kiến thức Nắm vững định nghĩa phép biến hình, phép tịnh tiến,các trường hợp đặc biệt, biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến, các tính chất của phép tịnh tiến .      Kỹ năng Dựng được ảnh của một hình qua phép […]


Mục tiêu Qua bài học HS cần nắm được: Kiến thức Biết dạng và cách giải các phương trình bậc nhất và các phương trình đưa về dạng phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác. Kỹ năng Giải được phương trình bậc nhất và các phương trình quy về phương trình […]
Giới thiệu chung về bài học: Trong toán học nói chung và lượng giác học nói riêng, các hàm lượng giác là các hàm toán học của góc, được dùng khi nghiên cứu tam giác và các hiện tượng có tính chất tuần hoàn. Các hàm lượng giác của một góc thường được định nghĩa bởi tỷ lệ chiều dài hai cạnh của tam giác vuông chứa góc đó, hoặc tỷ lệ chiều dài […]