Mục tiêu Học sinh nắm vững 3 hằng đẳng thức đáng nhớ (A+B)2, (A-B)2, A2-B2. Biết vận dụng để giải một số bài tập đơn giản, vận dụng linh hoạt để tính nhanh, tính nhẩm. Rèn luyện khả năng quan sát, nhận xét chính xác để áp dụng hằng đẳng thức đúng đắn và hợp […]